Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

 In Новини

С проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЗБУТ се правят промени, с които се цели по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в следните направления:

  • Намаляване на административната тежест чрез отмяната на задължението на работодателя за подаване на уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ – отменя се изискването за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от ЗЗБУТ пред териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието;
  • Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудово медицинско обслужване на работниците и служителите – с измененията и допълненията на чл. 25а, ал. 3 от ЗЗБУТ е предвидено Службата по трудова медицина да извършва своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Повече информация за проекта може да намерите на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230

Още по темата
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Не се чете? Сменете изображението.