Изнесено управление на хора

С тази услуга искаме да представим на вашето внимание възможността да се възползвате от изграждане и въвеждане на процеси и практики по управление на хора, без да е необходимо да назначавате и формирате екип Човешки ресурси. Ние, заедно с наши доверени партньори, можем да ви предложим палитра от дейности, които да ви помогнат да управлявате и контролирате мотивацията, текучеството, ниво на справяне на вашия екип.

Услугата включва:

  • Извършване на одит на досегашната система за управление на човешки ресурси и изготвяне на доклад с препоръки
  • Дефиниране на процесите по управление на човешките ресурси в компанията, като се определят критичните точки, които трябва да се достигнат, за да се постигне устойчивост и непрекъсваемост при управлението на персонала
  • Изготвяне на всички необходими политики и процедури в областта на управление на човешки ресурси в компанията
  • Консултации при извършване на дейности, свързани с подбор на персонала
  • Изготвяне на договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване
  • Калкулиране на трудови и граждански възнаграждения, както и подготовка на всички свързани с това отчети
  • Поемане на цялата комуникация с държавни институции, която е свързана с трудово правните взаимоотношения между клиента и неговите служители
  • Информиране за всички промени в законодателството, които следва да се отразят в процеса по управление на човешки ресурси и предоставяне на консултации, които не изискват допълнително изследване