Промени в Наредбата за обезщетенията и помощите

Голяма част от промените в „Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО“ произтичат от измененията в Кодекса за социално осигуряване.

В сила от 1 юни 2017 г., се разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск и съответното обезщетение за бременност, раждане, отглеждане на дете, при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката) или при не използване на отпуска при бременност и раждане. Например една от промените е свързана с нов вид обезщетение в

размер 50 на сто за майки, върнали се на работа в периода между 135-тия и 410-тия ден, които няма да ползват отпуск за бременност и раждане. Във връзка с всички тези промени има нови и актуализирани приложения, които влизат в сила, считано от 1 юни 2017 г.

Друга важна промяна е свързана с чл.24 от Наредбата, с която се дава възможност осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения, преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, да могат да представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4 на хартиен носител, ако не са представени преди ликвидацията или прекратяването.

С допълнение към чл.29 от Наредбата се създава възможност при нередовностите в приетите документи за изплащане на обезщетенията да бъдат уведомявани и упълномощените лица, които са ги подали от името на задължените лица.

Повече информация за промените може да намерите на следния линк към Държавен вестник.

Recent Posts
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Not readable? Change text.