ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за нас:

Ние сме „Грийн пат“ ООД с ЕИК 203627394, със седалище и адрес на управление в гр. София 1517, р-н Подуяне, ж.к. „Сухата река“, бл. 78, вх. А, ет. 2, ап. 4, наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Грийн пат“. 

Ние сме Администратор на личните Ви данни. Като такъв, отдаваме голямо значение на защита на личните данни и събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията и принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общия регламент за защита на личните данни) и българското законодателство. 

Ние сме и Обработващ лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни. Когато обработваме лични данни в качеството ни на Обработващ, извършваме това само по начина, който е указан от Администратора на лични данни. 

С настоящата политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, кой и как ще ги обработва, за какво ги използваме, за колко време ще ги съхраняваме, какви мерки за защита сме предприели, за да ги пазим, и какви са Вашите права във връзка с обработването на лични данни. 

Информация за длъжностното лице по защита на данните:

Грийн пат е определило длъжностно лице по защита на данните, което гарантира, че Грийн пат отговаря на изискванията на европейското и българското законодателство. 

Длъжностното лице по защита на данните е Станислав Стоянов Георгиев, с електронен адрес: s.georgiev@kgk.bg

Лични данни, които обработваме:

Услуги:

Когато решите да се възползвате от нашите услуги – обучения на теми, по които нашите консултанти са експерти със сериозен опит, трябва да попълните формуляр за участие, който включва следните лични данни:

 • Име;
 • Електронна поща;
 • Телефон.

За целите на счетоводството, ние сме длъжни да обработваме и личните Ви данни за издаването и съхранението на фактури, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

 • Име;
 • Адрес;
 • ЕГН или личен номер на чужденец.

Контактната ни форма:

Вие можете по всяко време да се свържете с нас чрез контактната ни форма, която може да отворите от секцията „Контакти“ на уебсайта. За целта ще е необходимо да ни предоставите:

 • Име;
 • Електронна поща. 

Ако ни изпратите въпроси чрез формата за контакт, ние ще съберем данните, въведени във формуляра, включително данните за контакт, които предоставяте, за да отговорим на въпросите Ви. 

Цели, за които обработваме личните Ви данни:

Обработваме личните Ви данни, за да направим възможно провеждането и организирането на обучения, и изпълнението на други договори. 

Използваме личните Ви данни и в случай, че използвате контактната форма на уебсайта ни, чрез която да се свържете с нас. 

Електронната Ви поща и телефонният Ви номер могат да бъдат използвана за целите на директния маркетинг само ако сте дали своето изрично съгласие за това. 

Можем да използваме личните Ви данни и в случай на официални производства като граждански дела, административни разследвания, спорове и др. 

Можем да обработваме и личните Ви данни за други цели, когато определен действащ закон ни задължава да извършим това обработване или сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока. 

Основания за обработване на личните Ви данни:

Събираме и обработваме личните Ви данни съгласно основанията, предвидени в чл. 6 от Общия регламент за защита на личните данни. Събираме личните Ви данни на следните основания:

1. Изпълнение на договор

Личните Ви данни са необходими за сключването на договор за предоставяне на услуга – обучение. Ние използваме тези данни, за да изпълним задълженията си по договора.

Като Обработващ, обработваме лични данни на наши клиенти, техни служители и работници, когато това е необходимо за изпълнение на съответния договор. 

2. Легитимен /законен/ интерес

Считаме, че както ние, така и Вие, имаме легитимен интерес Вашите лични данни да бъдат обработвани при използване на контактната ни форма, както и в случай на официални производства.

3. Съгласие

На основание на Вашето недвусмислено и изрично съгласие, обработваме личните Ви данни, свързани с използването на т.нар. „бисквитките“ и използването на директен маркетинг. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. 

Обработваме лични данни само на лица, които са навършили 14 години. Със съгласието си с тази Политика и предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие декларирате, че имате навършени 14 години. 

4. Законово задължение

В определени случаи, можем да използваме личните Ви данни във връзка със законови задължения, които имаме. 

Предоставяне на личните Ви данни:

Можем да споделяме личните Ви данни, ако сме длъжни да ги предоставим на държавни органи при официални производства, банки за обслужване на плащанията, или за да спазим законовите си задължения.

Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. 

Съхранение на личните Ви данни:

Ще съхраним данните, които ни предоставяте съобразно законовите разпоредби относно задължителните периоди на запазване на данните, както и докато не изискате тяхното изтриване, отмените своето съгласие за тяхното съхранение или целта за съхранението им е отпаднала. 

Правата Ви в качеството Ви на субекти на лични данни: 

 Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

 • Право на информация

Имате правото да получите информация към момента на събирането на личните Ви данни относно данните, които събираме, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания.

 • Право на достъп

По всяко време имате право да искате достъп до личните Ви данни, които съхраняваме. Включително имате право да искате предоставянето на безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.

 • Право на коригиране

Имате право да изискате личните Ви данни да бъдат коригирани с цел те да бъдат актуални и точни.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, след като те вече не са необходими за целите на обработването или след като са отпаднали основанията за обработването.

 • Право на ограничаване на обработването

В определени случаи имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

 • Право на преносимост

Може да поискате да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (т.е. в цифров вид), както и да поискате прехвърлянето на данните си на посочен от вас друг администратор, в случай че това е възможно и осъществимо.

 • Право на възражение

Може да направите мотивирано възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато ги използваме на основание легитимен интерес. Така ние можем да бъдем задължени да не ги използваме в бъдеще.

 • Право на оттегляне на съгласието

Когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Така ние сме задължени да не обработваме в бъдеще личните Ви данни.

 • Право на жалба

Имате право да търсите защита на правата си чрез Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на лични данни. Жалби до КЗЛД може да подадете лично или чрез писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,; по факс – 029153525; по електронен път на имейл адреса на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. Повече информация за процедурата може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

Упражняване на правата: 

Всяко едно от изброените права, можете да упражните по електронен път при спазване на условията на ЗЕДЕУУ, ЗЕУ и ЗЕИ, на адрес:  s.georgiev@kgk.bg.

Заявлението следва да съдържа: 

 • име, адрес, ЕГН или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за получаване на информация;
 • подпис, дата на подаване заявлението и адрес за кореспонденция;
 • изрично пълномощно, в случай че заявлението се подава чрез пълномощник.

Ако имате каквито и да е било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на адрес на s.georgiev@kgk.bg

Защита на личните данни:

Извършваме цялата обработка на лични данни в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Всички политики и процедури на Грийн пат имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.  

За осигуряване на максимална защита на личните данните на своите служители и  клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Промяна на настоящата политика:

Администраторът си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика ще бъдете уведомени по имейл. Можете да се информирате за промените и чрез https://greenpath.bg/politiki-za-poveritelnost/