Стъпка в правилната посока

Услуги

Green Path поставя висок стандарт в предоставяните HR услуги с актуална експертиза, опит и дизайн на решения, които са съобразени изцяло с практически нужди и бизнес развитието в организацията.

Независимо от предмета на своят бизнес, нашите клиенти имат възможност да освободят ресурси за стратегически важни дейности за развитие в организацията като пренасочват изпълнението на някои от оперативните HR дейности към екипа на Green Path.

Изнесена обработка на заплати (пейрол) и администриране на персонал

В Green Path са установени практики и процес на работа, които осигуряват задълбочено разбиране за бизнеса, ангажираност в решението на казуси и бързина в предоставянето на услугите.

Клиентите на Green Path получават:

 • Ефективност на оперативните задачи и контрол върху разходите
 • Експертно и навременно сътрудничество при всеки възникнал въпрос или казус
 • Ограничен риск от административни пропуски и санкции

Обхват на услугите:

 • Цялостна грижа за процеса по назначаване и подготовка на всички съпътстващи документи до прекратяване на трудовите взаимоотношения със служителите
 • Калкулиране на възнаграждения и подготовка на всички свързани с този процес отчети
 • Изготвяне на набор от документи съобразно нуждите на служителя
 • Съдействие при комуникация с държавни институции, свързана с трудовоправните взаимоотношения между вас и вашите служители.

Консултантски проекти

Green Path е няколко крачки напред в анализа и разбирането на нуждите в организацията. Задълбочената експертиза и опит в решаването на практически казуси ни позволяват да създаваме гъвкави решения, които са работещи на практика, така че нашите клиенти да получат:

 • Допълнително знание за работещи практики от пазара на труда
 • Своевременно откриване на оптималното решение
 • Независим външен консултантски подход и конкретни препоръки за действие

Обхват на услугите:

 • Разясняване и консултиране за всички промени в законодателството, касаещи процеса по управление на ЧР
 • Одит на досегашната система за управление на ЧР и изготвяне на доклад с препоръки
 • Изграждане на процеси по управление на ЧР за постигане на устойчивост при задържане и мотивация на персонала
 • Подготовка на документи като Правилник за вътрешен трудов ред (Employment policy), Правила за работната заплата, Системи за заплащане, Бонусни политики, Процедура за отсъствия или работа от разстояние.

Дигитални HR процеси и съхранение на трудови досиета

Green Path предоставя комбинирана услуга за цялостна обработка на дейностите по администриране на трудовоправни взаимоотношения, изготвяне на необходимите документи и дигитализиране на процеси, които да:

 • Ограничат риска от грешки и загуба на документи
 • Отговарят на законовата рамка и наредби
 • Ускоряват процесите по размяна, проследяване и подпис на документи
 • Минимизират нуждата от поддържане на архивна документация.

Обхват на услугите:

 • Назначаване – създаване и съхранение на трудови досиета и подписване с облачен квалифициран електронен подпис
 • Размяна на документи – извършена чрез партньорство с лицензиран доставчик на удостоверителни услуги
 • Управление на отсъствия, отпуски и работа от вкъщи – одобрението по нива следва своя естествен ход в организацията
 • Напускане на служител – автоматизиран последователен процес.