Нови заплати за учителите

На 28 април 2017 г. с обнародване в Държавен вестник е приета нова „Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда“ свързана с чл. 22, ал. 2, т. 18 от Закона за предучилищното и училищното образование. С Наредбата се определят:

Нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти – влиза в сила от учебната 2017 – 2018 г.

Условията за разкриване на работно място за педагогическите специалисти- влиза в сила от учебната 2017 – 2018 г.;

Редът и начинът за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции – влиза в сила от 01.01.2017 г.;

Условията и редът за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти – влиза в сила от 01.01.2017 г.

Новите разпоредби са приведени в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите. В приложение № 3 от Наредбата са актуализирани размерите на началните заплати за длъжностите на педагогическите специалисти, считано от 01.01.2017 г.

Recent Posts
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Not readable? Change text.