Обсъждат се промени на Закона за безопасния труд

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд се правят промени, с които се цели по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в следните направления:

Намаляване на административната тежест чрез отмяната на задължението на работодателя за подаване на уведомление по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – отменя се изискването за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд пред териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието;

Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудово медицинско обслужване на работниците и служителите – с измененията и допълненията на чл. 25а, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е предвидено Службата по трудова медицина да извършва своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Повече информация за проекта може да намерите тук.

Recent Posts
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Not readable? Change text.