Променят Наредбата за работното време и отпуските

 In Новини

Днес 23.5.2017 г. в Държавен вестник са обнародвани промени в „Наредбата за работното време, почивките и отпуските“, които са свързани със следното:

Сумирано изчисляване на работното време – по-ясни правила за:

Съставяне на графици при установено от работодателя сумирано изчисляване на работното време;

Определяне на нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумираното изчисляване, като се уточнява, че когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. В допълнение при ползване на отпуск от служителя, нормата на работно време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар;

Извънреден труд – отработените часове от служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б от НРВПО, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни т.е. за извънреден труд се считат действително отработените часове от служителя над нормата. Промените влизат в сила, считано от 1 януари 2018 г.

Наредбата се привежда към съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда относно отпуска, поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител, които влизат в сила, считано от 1 юни 2017 г. Например: съгласно чл.163 от Кодекса на труда се разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване; в разпоредбите на наредбата за всеки един от видовете отпуски, изчерпателно се изброяват документите, които правоимащото лице е длъжно да приложи към писменото си заявление за ползване на отпуск до работодателя и други.

В допълнение със заключителна разпоредба (§ 17) има допълнение в чл. 10, ал. 8 в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с преизчисляването на пенсиите. Промените влизат в сила с обнародването им в Държавен вестник.

Повече информация може да намерите в Държавен вестник.

Recent Posts
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Not readable? Change text.