Payroll (пейрол) речник – термините, които трябва да знаете около трудовите възнаграждения

 In Новини

Като специалисти в пейрол сферата, знаем колко е важно за партньорите ни да са наясно с терминологията, която нашите експерти ползват. Затова подготвихме подробен речник с основните термини, свързани с дейността по администриране на трудовите възнаграждения на служителите. Макар и да няма претенции за пълна изчерпателност, този речник ще бъде от помощ на мениджъри, счетоводители, служители и дори студенти.

Payroll (пейрол) – Термин от счетоводството, който обозначава дейността по администриране на трудовите възнаграждения на служителите. 

Работна заплата – Основното трудово възнаграждение за изпълнение на работа по съответната длъжност. Определя се при възникване на трудовите отношения и се посочва в трудовия договор.

Нетна заплата – Сумата, която лицето получава за положения от себе си труд след приспадане на дължимите данъци и задължителни осигуровки.

Бруто заплата – Сумата, определена като възнаграждение за труда на лицето, която включва сумите за данъци и задължителни осигуровки, както и сумата на нетната заплата. Начислената сума, определена като възнаграждение за труда на лицето, в това число допълнителни възнаграждения като бонуси, награди, допълнителни възнаграждения и др., преди да се приспаднат сумите за данъци и задължителни осигуровки, както и сумата на нетната заплата.

Общ разход на работодателя включва брутната заплата, в това число и всички допълнителни възнаграждения с постоянен и непостоянен характер, без да са приспаднати данъците и осигурителните вноски за сметка на служителя, както и дължимите осигурителни вноски от страна на работодателя

Платена отпуска – Гарантиран от закона период, в който лицето се освобождава от задължение за полагане на труд, но получава заплащане

Удръжки – Приспадане на известна част от трудовото възнаграждение от страна на работодателя за дължими от служителя плащания. 

Осигуровки – Законът използва термина “осигурителни вноски”. Това са вноски към Държавното обществено осигуряване (ДОО), Здравното осигуряване (ЗО), Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), в размерите, определени за съответните фондове в зависимост от социалните рискове, за които се осигурява лицето.

Работна седмица – Съвкупността от дните в една календарна седмица, в които лицето се задължава да предоставя своя труд на работодателя си

Компенсации – Плащания, които се дължат от работодателя за посрещане на допълнителни разходи на служителя, свързани с извършваната от него работа.

Служител – Лице, предоставящо труда си срещу заплащане по силата на договор. 

Трудов договор – Договор, сключен по правилата на трудовото или служебното (за държавни служители) право, който урежда отношенията между работодател и служител. Работодателят се задължава да осигурява определени условия за полагане на труд и да заплаща трудово възнаграждение на лицето, което от своя страна се задължава да изпълнява поверената му работа.

Граждански договор – Договор, сключен по правилата на гражданското право, между “възложител” и “изпълнител” за постигане на определен резултат или изпълнение на определена задача, с фиксиран срок на изпълнение

Бонус – допълнително възнаграждение, което се изплаща след постигане на поставените цели. Може да се изплаща с различна периодичност – ежемесечно, на тримесечна база, годишна и дори на по-дълъг период.

Премия – допълнително възнаграждение, което се изплаща за да се поощри дадено поведение или инициатива.

Комисиона – Дължимо парично плащане по комисионен договор. Плащането от комитента към комисионера за извършена работа.

Данъци – Установени в закон парични плащания към държавата, които тежат по общ начин върху всички данъчнозадължени лица. Данъчнозадължени са всички лица, които отговарят на условията, посочени в закона. 

Закони/наредби/постановления – Властнически актове, издадени от компетентни държавни органи, които предписват правила за поведение. 

Закони – нормативни актове, които уреждат обществени отношения и се поддават на трайна уредба.

Наредби – нормативни актове, издадени за прилагане на отделни разпоредби от друг нормативен акт, но от по-висока степен, напр. закон.

Постановления – актове на Министерски съвет, издавани в случаи на приемане на правилници, наредби или инструкции; или когато се уреждат неуредени от законите, но съобразени с тях, обществени отношения от компетентността му.

Фиш за заплата – Документ, с който работодателят уведомява служител, че неговото трудово възнаграждение е преведено по посочената от него банкова сметка или изплатено в брой. 

Болничен / Майчинство / Бащинство – Временно освобождаване от задължение за изпълнение на служебните дейности от страна на служителя, поради болест, раждане и отглеждане на малко дете или осиновяване на дете, което се удостоверява с издаден от медицинските органи документ.

Банкова сметка – Сметката, която банката води за отчитане на парите на клиентите. Тук се отразяват банковите операции, извършвани от клиентите, напр. теглене на суми, прехвърляне на суми и т.н.

Допълнително споразумение към трудов договор – Сключва се при наличие на трудов договор, по който служителят вече работи. Може да се отнася за характера на работата, продължителността на работното време и др.

Заповед – Едностранно волеизявление, чрез което работодателят упражнява своите властнически правомощия спрямо служителите. 

Работно време – Определеното време, в което служителите трябва да извършват своите задължения в рамките на трудовите си правоотношения. Работното време измерва продължителността на труда, не неговите резултати.

Трудов стаж – Трудовата биография на лицето. Това е времето, прекарано в извършване на определени трудови дейности за конкретен работодател.

Осигурителен стаж – Времето, за което лицето е било осигурено. Това е времето, за което са внесени или се дължат осигурителни вноски.

Трудова книжка – Официален удостоверителен документ за обстоятелствата, свързани с трудовата дейност на лицето. Издава се от работодателя, съдържа лични данни за лицето, както и данни за неговата професионална квалификация, трудовото правоотношение, неговата продължителност и прекратяване.

Социални разходи и придобивки – Допълнителни материални блага за служителите, свързани с битовите им нужди. Те са свързани с дейности, които сами по себе си не са част от трудовия процес, но му служат, напр. организиране на транспорт, осигуряване на работно облекло, жилища и др.

Пазар на труда – Икономическо пространство, в което се срещат и преговарят лицата, които търсят и предлагат платена заетост.

Recommended Posts